Sahypadan ähli baglanyşyklary çykarmak üçin web sahypasyny gözlemek gurallary - Semalt maslahaty

Web sahypalaryndan baglanyşyk çykarmak hemişe kyn boldy. Islenýän baglanyşyklary birin-birin göçürmeli bolarsyňyz we bu gaty monoton we ýadaw. Şeýle-de bolsa, islän web sahypalaryňyzdan we bloglaryňyzdan ähli baglanyşyklary hiç hili kynçylyksyz çykarmak üçin käbir web esasly programmalar bar. Iň gowy tarapy, bu programmalary IE, Firefox, Chrome we Safari brauzerleriňiz bilen birleşdirip bolýar.

1. IWebTool Link Extractor:

IWebTool Link Extractor, meşhur web esasly programma üpjünçiligi we Firefox giňeltmesi. Maglumatlaryňyzy gönüden-göni enjamyňyza göçürip almaga kömek eder. Gurlandan we işjeňleşdirilenden soň, bu programma döwmek işini has aňsatlaşdyrar. Habar beriş serişdelerinden, syýahat portallaryndan we bir exchangea saýtlaryndan maglumat almak beýle aňsat däldi. Bu programma üpjünçiligi bilen, hiç hili mesele bolmazdan köp işleri ýerine ýetirip bilersiňiz. Sagatda bary-ýogy bäş haýyşa rugsat berýär we guralyň oňat işleýändigi belli. Käbir görnükli wariantlar Ady we labyr tekst düwmesi we Google Page-Rank görnüşi.

2. Baglaýjy ekstraktor:

Isleýän web sahypalaryňyzdan ähli baglanyşyklary çykarýan başga bir web esasly gural. Link Extractor, diňe Google Chrome ulanyjylary üçin elýeterli bolan Web Scraper we Outwit üçin ajaýyp alternatiwadyr. Munuň tersine, bu programma ähli web brauzerlerinde ajaýyp işläp biler we bir wagtyň özünde birnäçe sahypany döwüp biler. Dinamiki maglumatlary çykarmak häsiýetleri we mümkinçilikleri bilen iň meşhurdyr we Ajax we Javascript kodlary bilen sahypalary dolandyrýar. Çykarylan maglumatlary amatly tablisalar we sanawlar görnüşinde görkezýär.

3. FireLink hasabaty:

Diňe “Firefox” goşmaçasy bolman, eýsem web esasly ajaýyp programma. Habar sahypalaryndan, RSS ýazgylaryndan, bloglaryndan we sosial media profillerinden baglanyşyklary çykarýar we hiç hili kynçylyksyz maglumatlaryňyzy gyrýar. Aýratynlyklaryna we talaplaryňyza görä maglumatlary süzmek üçin mümkinçilikler berýär. FireLink Report baglanyşyklary skanirlemek we maglumat bazalaryny täzelemek arkaly işleýär.

4. SEM baglanyşyk çykaryjy:

SEM Link Extractor, şeýle hem baglanyşyk çykarmak we web döwmek aýratynlyklary bilen meşhurdyr. Web sahypasyndaky ähli baglanyşyklary çykarmak iň aňsat we iň oňat programmalaryň biridir. Onuň wizual dolandyryş paneli, çykarmak işiňizi aňsat we amatly eder. Simpleönekeý baglanyşyklardan maglumatlary aýyrmak ýa-da maglumatlary ýygnamak çylşyrymly taslamalaryny amala aşyrmak isleseňiz, bu programma hiç hili kynçylyksyz size kömek eder.

5. SEOquake Link Extractor:

SEOquake Link Extractor web esasly başga bir programma. Göçürip almagy talap etmeýär we siz ondan onlaýn peýdalanyp bilersiňiz. Belli bir web sahypasyndan ähli baglanyşyklary çykarmaga we real wagt maglumatlary gözlemäge we almaga kömek edýär. Bu, Google web sahypalary we bellikli sahypalar görnüşindäki baglanyşyklaryň baýlygyny görkezer.

6. “OutWit Hub Link Extractor”:

Ine, başga bir ajaýyp we ajaýyp web esasly baglanyşyk çykaryjy. Bu mugt web döwmek programma üpjünçiligi, javascript, gutapjyklar, gönükdirmeler we AJAX ulanýan web sahypalarynyň çylşyrymly we ýönekeý maglumatlaryny goldaýar. Maşyn öwrenmek tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, maglumatlary bir formatdan beýlekisine okap we üýtgedip bilýär. Bu baglanyşyk ekstraktoryny ulanyp, bäş sany gözleg taslamasyny amala aşyryp bilersiňiz. Içerki we daşarky baglanyşyklary tertipleşdirýär we köp süzgüç wariantlaryny hödürleýär.

mass gmail